Our League!
 
 
 

Second Division Torneo Apertura2016 Schedule
 
    Select Division  

PRINT SCHEDULE

 


 


     
     
 

             
WEEK 1
 17/4/2016  US Celullar Field #10  9AM  Talent  2  Dorados  1
 17/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Arriero  6  Cruz Azul  2
 17/4/2016  US Celullar Field #14  11AM  Cementeros  3  Deportivo Merrill  2
 17/4/2016  US Celullar Field #10  11AM  Inter Malin  3  Balsas  1
 17/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #2  9AM  Grants Pass  8  Italia  2
 17/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  11AM  Xolos  4  Queretaro  2
WEEK 2
 23/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  6PM  Balsas  7  Queretaro  1
 24/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  11AM  Dorados  4  Cruz Azul  3
 24/4/2016  Klamath Falls 2  11AM  Deportivo Merrill  5  Talent  2
 24/4/2016  US Celullar Field #14  11AM  Inter Malin  4  Arriero  1
 24/4/2016  US Celullar Field #10  11AM  Cementeros  2  Grants Pass  1
 24/4/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Xolos  3  Italia  2
WEEK 3
 1/5/2016  US Celullar Field #14  11AM  Deportivo Merrill  2  Deportivo Merrill  0
 1/5/2016  US Celullar Field #10  11AM  Inter Malin  2  Inter Malin  0
 1/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  1PM  Grants Pass  1  Talent  1
 1/5/2016  US Celullar Field #10  9AM  Arriero  3  Queretaro  2
 1/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Cementeros  3  Xolos  2
 30/4/2016  US Celullar Field #10  7PM  Balsas  3  Italia  2
WEEK 4
 8/5/2016  Malin  10AM  Dorados  4  Inter Malin  4
 8/5/2016  Merrill  12PM  Deportivo Merrill  1  Grants Pass  0
 8/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #2  9AM  Cruz Azul  3  Queretaro  2
 8/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  11AM  Talent  2  Xolos  0
 8/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Arriero  5  Italia  1
 8/5/2016  US Celullar Field #10  9AM  Cementeros  3  Balsas  2
WEEK 5
 05/15/2016  US Celullar Field #14  9AM  Italia  3  Italia  0
 15/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  1PM  Dorados  9  Grants Pass  2
 15/5/2016  US Celullar Field #14  11AM  Inter Malin  10  Queretaro  2
 15/5/2016  US Celullar Field #10  11AM  Deportivo Merrill  2  Xolos  1
 15/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  11AM  Balsas  3  Talent  1
 15/5/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Cementeros  4  Arriero  2
WEEK 6
 05/22/2016  Malin  10AM  Italia  1  Inter Malin  1
 05/22/2016  Merrill  12PM  Deportivo Merrill  5  Balsas  4
 05/22/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  10AM  Cementeros  4  Cementeros  0
 05/22/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  8PM  Arriero  3  Talent  1
 22/5/2016  US Celullar Field #10  9AM  Queretaro  3  Dorados  1
 22/5/2016  US Celullar Field #10  11AM  Grants Pass  3  Xolos  0
WEEK 7
 06/05/2016  US Celullar Field #14  9AM  Dorados  1  Xolos  1
 06/05/2016  Grants Pass High School  10AM  Grants Pass  3  Balsas  2
 06/05/2016  US Celullar Field #14  11AM  Cementeros  3  Cementeros  0
 06/05/2016  US Celullar Field #10  10AM  Deportivo Merrill  4  Arriero  2
 06/05/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  11AM  Talent  8  Cruz Azul  1
 06/09/2016  US Celullar Field #12  7PM  Italia  4  Queretaro  2
WEEK 8
 06/11/2016  US Celullar Field #10  7PM  Cementeros  8  Queretaro  1
 06/12/2016  US Celullar Field #10  8AM  Dorados  1  Italia  1
 06/12/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  8AM  Balsas  6  Xolos  3
 06/12/2016  US Celullar Field #11  9AM  Grants Pass  6  Arriero  0
 06/12/2016  Klamath Falls  10AM  Talent  4  Inter Malin  1
 06/12/2016  Merrill  12PM  Deportivo Merrill  4  Cruz Azul  0
WEEK 9
 06/18/2016  US Celullar Field #14  7PM  Talent  5  Queretaro  1
 06/19/2016  US Celullar Field #10  10AM  Dorados  2  Balsas  2
 06/19/2016  US Celullar Field #10  8AM  Cementeros  1  Italia  1
 06/19/2016  US Celullar Field #12  8AM  Xolos  4  Arriero  2
 06/19/2016  Grants Pass High School  9AM  Grants Pass  7  Cruz Azul  0
 06/19/2016  Malin  10AM  Inter Malin  3  Deportivo Merrill  2
WEEK 10
 06/25/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  7PM  Talent  7  Talent  0
 06/26/2016  US Celullar Field #14  8AM  Cementeros  3  Cementeros  0
 06/26/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  8AM  Balsas  3  Arriero  0
 06/26/2016  US Celullar Field #10  8AM  Xolos  4  Cruz Azul  0
 06/26/2016  US Celullar Field #14  10AM  Deportivo Merrill  6  Deportivo Merrill  0
 06/26/2016  Grants Pass High School  11AM  Grants Pass  5  Inter Malin  1
WEEK 11
 07/06/2016  Fichtner-Mainwairing Park #2  7PM  Grants Pass  8  Queretaro  2
 07/10/2016  US Celullar Field #14  8AM  Dorados  2  Arriero  1
 07/10/2016  US Celullar Field #10  8AM  Talent  1  Talent  0
 07/10/2016  US Celullar Field #10  10AM  Balsas  6  Cruz Azul  2
 07/10/2016  Merrill  11AM  Deportivo Merrill  3  Italia  1
 07/10/2016  Klamath Falls  9AM  Inter Malin  3  Xolos  2
WEEK 12
 07/16/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  7PM  Xolos  3  Queretaro  1
 07/17/2016  US Celullar Field #14  8AM  Dorados  1  Talent  0
 07/17/2016  US Celullar Field #12  8AM  Arriero  2  Cruz Azul  1
 07/17/2016  Merrill  11AM  Cementeros  1  Deportivo Merrill  0
 07/17/2016  Klamath Falls  9AM  Balsas  3  Inter Malin  2
 07/17/2016  Grants Pass High School  9AM  Grants Pass  5  Grants Pass  0
WEEK 13
 06/24/2016  US Celullar Field #14  10AM  Talent  1  Deportivo Merrill  0
 07/21/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  8PM  Italia  4  Xolos  0
 07/23/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  7PM  Balsas  3  Queretaro  1
 07/24/2016  US Celullar Field #10  8AM  Dorados  3  Cruz Azul  2
 07/24/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  10AM  Inter Malin  6  Arriero  4
 07/24/2017  US Celullar Field #14  10AM  Cementeros  3  Grants Pass  0
WEEK 14
 07/29/2016  US Celullar Field #14  8PM  Balsas  3  Italia  0
 07/30/2016  US Celullar Field #14  8PM  Cementeros  5  Xolos  1
 07/31/2016  Merrill  11AM  Deportivo Merrill  1  Deportivo Merrill  0
 07/31/2016  Klamath Falls  9AM  Inter Malin  4  Cruz Azul  1
 07/31/2016  US Celullar Field #14  10AM  Grants Pass  2  Talent  1
 07/31/2016  US Celullar Field #14  8AM  Arriero  3  Queretaro  1
WEEK 15
 08/06/2016  US Celullar Field #14  8PM  Grants Pass  3  Deportivo Merrill  3
 08/07/2016  US Celullar Field #14  10AM  Inter Malin  1  Inter Malin  0
 08/07/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  8AM  Cruz Azul  5  Queretaro  2
 08/07/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  10AM  Talent  5  Xolos  1
 08/07/2016  US Celullar Field #14  8AM  Arriero  5  Italia  4
 08/07/2016  US Celullar Field #12  8AM  Cementeros  6  Balsas  3
WEEK 16
 08/13/2016  Merrill  8PM  Deportivo Merrill  1  Xolos  0
 08/14/2016  US Celullar Field #14  10AM  Dorados  1  Grants Pass  0
 08/14/2016  Malin  12PM  Inter Malin  4  Queretaro  1
 08/14/2016  US Celullar Field #10  8AM  Italia  5  Italia  0
 08/14/2016  US Celullar Field #10  10AM  Talent  2  Balsas  1
 08/14/2016  US Celullar Field #14  8AM  Cementeros  2  Cementeros  0
WEEK 17
 08/14/2016  Grants Pass High School  10AM  Xolos  1  Grants Pass  1
 08/21/2016  US Celullar Field #14  8AM  Dorados  1  Queretaro  0
 08/21/2016  US Celullar Field #14  10AM  Italia  2  Inter Malin  2
 08/21/2016  US Celullar Field #10  10AM  Balsas  6  Balsas  0
 08/21/2016  US Celullar Field #10  8AM  Cementeros  4  Cementeros  0
 08/21/2016  US Celullar Field #12  8AM  Talent  3  Arriero  0
WEEK 18
 08/28/2016  US Celullar Field #10  8AM  Italia  1  Queretaro  0
 08/28/2016  Klamath Falls  9AM  Cementeros  3  Inter Malin  2
 08/28/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  10AM  Deportivo Merrill  7  Arriero  0
 08/28/2016  US Celullar Field #14  8AM  Talent  9  Cruz Azul  2
 18/6/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  9AM  Dorados  1  Xolos  0
 18/6/2016  Grants Pass High School  1PM  Balsas  1  Grants Pass  0
WEEK 19
 09/04/2016  US Celullar Field #10  8AM  Italia  4  Italia  0
 09/04/2016  US Celullar Field #14  8AM  Cementeros  1  Cementeros  0
 09/04/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  10AM  Talent  12  Talent  0
 09/04/2016  US Celullar Field #14  10AM  Deportivo Merrill  7  Cruz Azul  1
 19/6/2016  Grants Pass High School  11AM  Balsas  1  Balsas  0
 19/6/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  2PM  Arriero  1  Arriero  0
WEEK 20
 09/11/2016  US Celullar Field #10  8AM  Balsas  4  Dorados  2
 09/11/2016  US Celullar Field #14  8AM  Cementeros  5  Cementeros  0
 09/11/2016  US Celullar Field #14  10AM  Talent  5  Talent  0
 09/11/2016  Klamath Falls  10AM  Deportivo Merrill  7  Inter Malin  1
 25/6/2016  Grants Pass High School  1PM  Arriero  1  Arriero  0
 25/6/2016  Grants Pass High School  3PM  Cruz Azul  1  Cruz Azul  0
WEEK 21
 09/18/2016  US Celullar Field #10  8AM  Cementeros  5  Dorados  0
 09/18/2016  US Celullar Field #14  8AM  Balsas  2  Arriero  2
 09/18/2016  US Celullar Field #14  10AM  Talent  7  Italia  1
 09/18/2016  Merrill  12PM  Deportivo Merrill  1  Deportivo Merrill  0
 26/6/2016  US Celullar Field #10  2PM  Cruz Azul  1  Cruz Azul  0
 26/6/2016  Fichtner-Mainwairing Park #1  6PM  Inter Malin  1  Inter Malin  0
WEEK 22
 09/24/2016  US Celullar Field #10  10AM  Deportivo Merrill  2  Italia  1
 09/25/2016  US Celullar Field #14  8AM  Arriero  4  Dorados  1
 09/25/2016  US Celullar Field #13  8AM  Cementeros  2  Talent  2
 09/25/2016  US Celullar Field #14  10AM  Balsas  1  Cruz Azul  0
 2/7/2016  US Celullar Field #10  3PM  Inter Malin  1  Inter Malin  0
 2/7/2016  Grants Pass High School  6PM  Queretaro  1  Grants Pass  0

 
     
     
 

 

 

 

 

 
Soccer Max Websites!
 El Paraiso Restaurant

LATEST NEWS


final torneo de verano 2022 final torneo de verano 2002
Final torneo de invierno 2022 Final torneo de invierno 2022
Banquete 2018 Banquete 2018
liguilla Liguilla Segunda Division
Adidas employee store Adidas

View all Our League's News!
My Account - Become a Member!

 El Paraiso Restaurant

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 United States Adult Soccer Association              

 
 
 
                     
Our League   Standings   Schedules   Stats   Disciplinary    
 
 

CopyRight 2016 Oregon Soccer League - Privacy Policy - Contact Us